Logo
Contact

Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1. PARTIJEN EN BEGRIPPEN
1.1 Klant: de persoon of personen aan wie Visibilis BV haar diensten verleent.
1.2 Visibilis BV: is als opdrachtnemer ingeschreven bij de FOD economie onder nummer 0755.569.523. Visibilis BV levert diensten op het gebied van social media coaching en advies in de vorm van (online) trainingen, workshops, retreats, persoonlijke coaching, berichten zoals bijvoorbeeld blogs, podcasts, video’s, etc. via social media en haar website(s).
1.3 Opdrachtgever: de persoon of instantie of haar eventuele rechtsopvolger(s), die een opdracht tot levering aan Visibilis BV heeft verstrekt. De opdrachtgever is, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, degene die de overeengekomen prijs dient te betalen voor de geleverde dienstverlening van Visibilis BV. De opdrachtgever (de te factureren entiteit) en de klant (zij die de dienst ervaart) kunnen dezelfde zijn maar dit hoeft niet per definitie zo te zijn.
1.4 Derden: Visibilis BV kan naar eigen inzicht haar diensten (mede) met behulp van
door haar ingeschakelde derden leveren. Visibilis BV kan naar eigen behoefte de
omvang en de samenstelling van haar team wijzigen als zij dit voor een goede uitvoering of continuïteit van haar dienstverlening noodzakelijk acht.
1.5 Opdrachtsom: het totaalbedrag van de opdracht zoals overeengekomen in de getekende opdrachtbevestiging, de bestelling die gedaan is via de website of die genoemd is in de door opdrachtgever voor akkoord verklaarde offerte of gedaan programmavoorstel.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten en werkzaamheden die overeengekomen zijn met Visibilis BV.
2.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing als door Visibilis BV voor
uitvoering van de opdracht derden betrokken worden.
2.3 Visibilis BV behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden in de
toekomst aan te passen of te wijzigen. Nieuwe versies zullen onmiddellijk van kracht zijn zodra deze publiekelijk toegankelijk worden gemaakt via de website van Visibilis BV.
2.4 Als een bepaling of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden vervallen dan
blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden wel van toepassing. Partijen zullen in dat geval vervangende bepalingen overeenkomen waarbij zoveel mogelijk van de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan.

ARTIKEL 3. AANBIEDINGEN EN VERLENEN VAN DE OPDRACHT
3.1 Alle aanbiedingen van Visibilis BV hebben een geldigheidstermijn van 30 dagen
vanaf dagtekening, zijn vrijblijvend en kunnen vormvrij worden herroepen. Visibilis BV is niet aan aanbiedingen gebonden als deze niet binnen 30 dagen vanaf dagtekening van
de aanbieding schriftelijk worden aanvaard. Wordt de aanbieding binnen de geldigheidstermijn aanvaard, dan behoudt Visibilis BV zich het recht voor de
aanbieding te herroepen binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding.
3.2 Offertes van Visibilis BV zijn uitsluitend gebaseerd op de informatie die aan
opdrachtnemer door een (toekomstige) opdrachtgever zijn verstrekt. De opdrachtgever zal naar beste vermogen alle informatie die van belang is voor het maken van de offerte en voor het samenstellen en uitvoeren van de opdracht aan Visibilis BV verstrekken. Als deze informatie wanneer dan ook onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn geweest dan behoudt Visibilis BV zich het recht voor om de met opdrachtgever overeengekomen opdrachtsom eenzijdig tussentijds aan te passen.
3.3 Een opdracht wordt door opdrachtgever verleend door:
a) het doen van een bestelling via de website of via andere (social media) kanalen van Visibilis BV en/of
b) het ondertekend retourneren van een overeenkomst die is uitgebracht door Visibilis BV en/of
Algemene voorwaarden Visibilis BV – Juni 2022 – Sint-Truiden - pagina 2
c) het schriftelijk en/of per e-mail akkoord geven op een (digitaal) gestuurde offerte of opdrachtbevestiging. In het geval van een akkoord op een offerte geldt deze daarna ook als opdrachtbevestiging.
3.4 Het ontbreken van een rechtsgeldig ondertekende opdrachtbevestiging, overeenkomst of offerte ontslaat opdrachtgever niet van haar verplichtingen zoals vastgelegd in deze Algemene Voorwaarden en de bepalingen zoals deze door Visibilis BV genoemd zijn in haar offerte of opdrachtbevestiging zodra een aanvang is gemaakt met de levering van de met Visibilis BV overeengekomen dienstverlening.
3.5 Een uit delen samengestelde opdracht verplicht Visibilis BV niet tot het verrichten
van een deelopdracht tegen een rekenkundig overeenkomstig gelijk deel van de
overeengekomen opdrachtsom. Als deeluitvoering gewenst is zullen daarover aanvullende bindende afspraken worden gemaakt.

ARTIKEL 4. TUSSENTIJDSE WIJZIGING VAN DE OPDRACHT
4.1 Als er vanuit de opdrachtgever behoefte ontstaat om tussentijds de opdracht of de
uitvoering daarvan te wijzigen dan zal Visibilis BV de beoogde aanpassingen,
indien mogelijk, doorvoeren. Eventueel daaruit voortvloeiende kosten die de oorspronkelijke opdrachtsom overstijgen zullen, zonder dat daarvoor een aparte schriftelijke opdracht vereist is, als meerwerk worden gefactureerd aan de opdrachtgever. De opdrachtgever heeft zich, door het geven van opdracht tot wijziging van de opdracht, op voorhand akkoord verklaard met de extra kosten daarvan.

ARTIKEL 5. DUUR EN AFSLUITING VAN DE OPDRACHT
5.1 De duur van de opdracht hangt af van de vorm van coaching, training of ondersteuning en wordt zoveel mogelijk tevoren overeengekomen in de opdrachtbevestiging. In de opdrachtbevestiging wordt zo mogelijk een inschatting van de duur van de opdracht en van het aantal te houden sessies en/of bijeenkomsten gegeven.
5.2 Na het verstrijken van de duur van de opdracht kan de klant geen aanspraak meer maken op niet of nog niet opgenomen onderdelen van de opdracht zoals overgebleven coaching uren en/of toegang tot (digitaal) lesmateriaal in welke vorm dan ook.

ARTIKEL 6. TUSSENTIJDSE BEËINDIGING VAN DE OPDRACHT
6.1 Beide partijen kunnen de overeenkomst eenzijdig beëindigen, als één van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben in overeenstemming met de opdracht. Een dergelijk besluit moet onderbouwd, schriftelijk en tijdig aan de andere partij worden meegedeeld.
6.2 Als door de opdrachtgever tot voortijdige beëindiging wordt overgegaan door andere redenen dan nalatigheid door opdrachtnemer, heeft Visibilis BV toch recht op betaling van de volledige, overeengekomen opdrachtsom, inclusief vergoeding van de door haar gemaakte en eventueel nog te maken kosten. Als de betaling al heeft plaatsgevonden vindt er geen restitutie plaats.
6.3 Visibilis BV mag alleen van haar bevoegdheid tot voortijdige beëindiging gebruik
maken als, ten gevolge van feiten of omstandigheden die niet aan Visibilis BV toe
te rekenen zijn en een goede uitvoering van de opdracht in de weg staan, voltooiing van de opdracht in alle redelijkheid niet van Visibilis BV verwacht kan worden. Visibilis BV behoudt in dat geval minimaal aanspraak op betaling van door haar uitgevoerde werkzaamheden tot aan het moment van voortijdige beëindiging.

ARTIKEL 7. VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER
7.1 De opdrachtgever streeft ernaar dat het in de opdracht overeengekomen aantal deelnemers ook daadwerkelijk deelneemt aan de met Visibilis BV overeengekomen
dienstverlening. Als het aantal deelnemers uiteindelijk lager blijkt dan overeengekomen dan is opdrachtgever toch gehouden tot het voldoen van de volledige opdrachtsom zoals vermeld in de offerte en/of opdrachtbevestiging zoals met Visibilis BV overeengekomen.
7.2 Als een deelnemer/klant door onvoorziene omstandigheden niet kan deelnemen dan kan deze opengevallen plaats, na vooraf overleg met en toestemming van Visibilis BV,
ingevuld worden door een andere kandidaat. Als invullen van de opengevallen plaats niet
Algemene voorwaarden Visibilis BV – Juni 2022 – Sint-Truiden - pagina 3
mogelijk is dan wordt aan opdrachtgever toch de volledige opdrachtsom in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
7.3 De opdrachtgever verstrekt alle benodigde informatie, documenten en gegevens die Visibilis BV nodig heeft om de opdracht volgens afspraak uit te voeren. Als Visibilis BV daarom vraagt dan verstrekt opdrachtgever aan Visibilis BV op zijn/haar locatie kosteloos een werkruimte met voldoende goede internetfaciliteiten.
7.4 Het door de opdrachtgever betrekken of inschakelen van derden bij de uitvoering van de
opdracht kan alleen na voorafgaande schriftelijke toestemming van Visibilis BV.

ARTIKEL 8. VERPLICHTING OPDRACHTNEMER
8.1 Visibilis BV zal de door haar te leveren dienstverlening naar haar allerbeste
vermogen uitvoeren. Visibilis BV heeft daarbij niet meer dan een
inspanningsverplichting wat betekent dat Visibilis BV niet garant staat voor het
succes en welslagen van haar dienstverlening of de vorm en mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de opdrachtgever en/of klant gestelde doel.

ARTIKEL 9. TARIEVEN, KOSTEN EN PRIJZEN
9.1 In de offerte van Visibilis BV staat steeds duidelijk aangegeven welke tarieven en
kosten er door Visibilis BV voor de daarin benoemde werkzaamheden in rekening
zullen worden gebracht.
9.2 De prijzen in offertes, opdrachten en andere publicaties zijn exclusief BTW, exclusief van
overheidswege opgelegde heffingen en exclusief andere voor de opdracht te maken of
gemaakte kosten, zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend verzend- en administratiekosten en reiskosten, tenzij anders is aangegeven.

ARTIKEL 10. ANNULERINGSVOORWAARDEN
10.1 Als de opdracht, om redenen die niet aan Visibilis BV toe te rekenen zijn, door
opdrachtgever niet wordt afgenomen op het overeengekomen tijdstip dan gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:
Vb.1: een deelnemer annuleert op dinsdag een workshop die op de vrijdag aansluitend gehouden zou worden. De annuleringskosten bedragen 100%, te weten cel C/10.3
Vb.2: een geplande halve dag coaching wordt door de klant 4 dagen van tevoren geannuleerd. De annuleringskosten bedragen dan 25% van het overeengekomen tarief. Zie cel D/10.6
Vb.3: een coaching afspraak van 1 uur voor woensdagmiddag wordt op de maandag ervoor geannuleerd. De annuleringskosten zijn nihil. Was de afspraak pas op dinsdag geannuleerd dan bedragen de annuleringskosten 100%. Zie respectievelijk del C/10.5 en B/10.5

10.2 Het is niet mogelijk aangeschafte digitale producten, waaronder een e-book of online cursus/coaching, te ruilen en/of retourneren. Door bestelling en betaling van de digitale producten krijgt klant toegang tot zijn/haar aankoop. De klant stemt er uitdrukkelijk mee in dat hij/zij hierdoor afstand doet van het recht gebruik te maken van bedenktijd en het recht de overeenkomst te herroepen.

ARTIKEL 11. FACTURERING EN BETALINGSVOORWAARDEN
11.1 De kosten voor geleverde diensten door Visibilis BV worden door Visibilis BV door middel van een digitale factuur aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Daarbij staat het Visibilis BV vrij om het hele bedrag van de opdracht in één termijn in rekening te brengen of de opdrachtsom in deeltermijnen te factureren. Ook kan worden overeengekomen dat (een gedeelte van) de opdrachtsom als voorschot wordt gefactureerd.
11.2 Betaling door opdrachtgever dient te gebeuren voor de op de factuur vermelde vervaldatum.
11.3 Na deze vervaldag is de opdrachtgever in verzuim. Alle vervallen en niet betaalde sommen belopen van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest op van 1% per maand te rekenen vanaf de factuurdatum. Het factuurbedrag zal onmiddellijk en van rechtswege verhoogd worden met 10% met een minimum van € 150. Als betaling achterwege blijft, kan de opdracht bovendien eenzijdig door Visibilis BV worden opgeschort zonder dat Visibilis BV als gevolg daarvan ten opzichte van opdrachtgever schadeplichtig wordt. Bovendien is Visibilis BV in dat geval gerechtigd de overeenkomst eenzijdig te ontbinden zonder dat rechterlijke tussenkomst benodigd is.
11.4 Bij overeengekomen periodieke betalingen is betaling vóór de vervaldatum op de (deel)factuur verplicht. Als opdrachtgever in verzuim is met betrekking tot de betaling van de deelfactuur, dan is Visibilis BV gerechtigd het volledige bedrag op te eisen.
11.5 Betaling in delen kan slechts na akkoord van en bevestiging door Visibilis BV plaatsvinden. Als de deelbetalingen niet tijdig plaatsvinden is Visibilis BV
gerechtigd om de rente in punt 11.3 in rekening te brengen over het bedrag dat te laat betaald is.
11.6 Als opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichtingen aan Visibilis BV voldoet of
als de opdrachtgever op willekeurig welke andere manier tekortschiet in het nakomen van zijn verplichtingen uit hoofde van zijn overeenkomst met Visibilis BV dan is laatste
gerechtigd alle incasso- en/of andere gerechtelijke of buitengerechtelijke kosten aan
opdrachtgever in rekening te brengen, zulks met een minimum van 25% van de
overeengekomen opdrachtsom.
11.7 In geval van betwisting, zijn alleen de Rechtbanken van Hasselt bevoegd, zijnde Rechtbank van Koophandel of Rechtbank van Eerst Aanleg en Vredegerecht 2e kanton van Hasselt, waarbij enkel het Belgisch recht van toepassing is.

ARTIKEL 12. AANSPRAKELIJKHEID
12.1 Visibilis BV en haar medewerkers en partners zijn nimmer aansprakelijk voor enige
(directe dan wel indirecte) schade welke aan opdrachtgever en/of aan de klant is toegebracht door en/of tijdens het gebruik van door en/of namens Visibilis BV geleverde
dienstverlening.
12.2 Visibilis BV is nimmer aansprakelijk voor de kwaliteit of uitkomst van de door haar
geleverde dienstverlening. Op Visibilis BV rust slechts een inspanningsverplichting.
(zie tevens artikel 8).

ARTIKEL 13. INTELLECTUEEL EIGENDOM / AUTEURSRECHT
13.1 Op alle door Visibilis BV ontwikkelde documenten rust van rechtswege het
auteursrecht. Het auteursrecht of ander intellectueel eigendomsrecht heeft betrekking op de door Visibilis BV verleende dienstverlening en op al het daarbij gebruikte
cursusmateriaal.
13.2 Alles wat door Visibilis BV is ontwikkeld en/of wordt gebruikt voor de uitvoering
van de opdracht is en blijft eigendom van Visibilis BV. Dat geldt ook voor de door
Algemene voorwaarden Visibilis BV – Juni 2022 – Sint-Truiden - pagina 5
Visibilis BV uit te brengen rapportages, verslagen en feedback. De opdrachtgever krijgt slechts het recht deze rapportages, verslagen of feedback binnen haar eigen organisatie te gebruiken. Openbaarmaking van één of meerdere van deze zaken kan alleen geschieden na vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Visibilis BV.

ARTIKEL 14. GEHEIMHOUDING
14.1 Visibilis BV is gehouden tot geheimhouding van alles wat haar omtrent haar
opdrachtgever is bekend geworden. Visibilis BV houdt zich aan de GDPR wetgeving en zal de gegevens van haar opdrachtgever uitsluitend gebruiken voor de verwerking en administratieve afhandeling van de opdracht. De gegevens van de opdrachtgever zullen niet, tenzij daaraan zwaarwegende juridische redenen ten grondslag liggen, aan derden worden verstrekt.

ARTIKEL 15. BIJZONDERE BEPALINGEN
15.1 Visibilis BV behoudt zich het recht voor om deelnemers van een training of
workshop die door hun gedrag of aanwezigheid het normale verloop van de workshop of
training verstoren of belemmeren per direct van verdere deelname uit te sluiten. Uitsluiting zal (mogelijk achteraf) schriftelijk en gemotiveerd worden meegedeeld aan de opdrachtgever en ontslaat opdrachtgever niet van de verplichting tot betalen aan Visibilis BV van de volledige opdrachtsom.
15.2 Op alles wat uit hoofde van offertes of opdrachten mocht gebeuren waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien is het Belgisch recht van toepassing.

Social Media Manager – Visibilis BV

Contact

info@sm-manager.be
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram